Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. 28God heeft in de gemeente aan allerlei mensen een plaats gegeven: ten eerste aan apostelen, ten tweede aan profeten en ten derde aan leraren. Quĩrĩãda ne jũma cãyãbara biara ɓʉa. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan –9want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt.10Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen.11Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. 10En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is. Hij begrijpt niet wat u zegt. Aan de een wordt door de Geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde Geest het overdragen van kennis; de een ontvangt van de Geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen. 1 Korintiërs 13. 4Iemand die in klanktaal spreekt is daar alleen zelf bij gebaat; iemand die profeteert doet dat ten bate van de gemeente. Kan iedereen wonderen verrichten? 1213:12 Gen. 32:312 Kor. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid.5Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan,6ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid.7Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. 19Als ze met elkaar slechts één lichaamsdeel zouden vormen, zou dat dan een lichaam zijn? Hij begrijpt niet wat u zegt. Unang Liham sa mga Taga-Corinto. 121Broeders en zusters, over de gaven van de Geest wil ik u het volgende zeggen. 214:2 1 Kor. 24Maar profeteert iedereen, dan zal een ongelovige buitenstaander door iedereen worden beoordeeld en terechtgewezen. 13Daarom moet iemand die in klanktaal spreekt bidden om de gave die te kunnen uitleggen. Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. 14:27-28Iemand die in klanktaal spreekt, spreekt niet tot mensen maar alleen tot God. 40Alles moet op gepaste wijze en in goede orde gebeuren. 1112:11 1 Kor. Doet hij dat niet, dan wordt hij zelf niet erkend. 1 Coríntios 13 Ouvir 1 Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Er staat in de wet: ‘Ik zal tot dit volk spreken door mensen die vreemde talen spreken, door de mond van vreemdelingen, en zelfs dan zullen ze niet naar mij luisteren – zegt de Heer.’. Er mogen twee, hoogstens drie van u in klanktaal spreken, ieder op zijn beurt en bovendien met iemand die de uitleg geeft. 1 Al ware het, dat ik de talen der mensen en der engelen sprak, en de liefde niet had, zo ware ik een klinkend metaal, of luidende schel geworden. En al ware het dat ik de gave der profetie had, en wist al de verborgenheden en al de wetenschap; en al ware het, dat ik al het geloof had, zodat ik Matt. 5:7Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. De delen van ons lichaam waarvoor we ons schamen en die we liever bedekken, behandelen we zorgvuldiger en met meer respect. Maar… de reden van zijn betoog is allesbehalve positief. Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de Geest, vooral naar die van de profetie. want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. En als het oor zou zeggen: ‘Ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam,’ hoort het er dan werkelijk niet bij? God heeft in de gemeente aan allerlei mensen een plaats gegeven: ten eerste aan apostelen, ten tweede aan profeten en ten derde aan leraren. eo 12:4Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil. 11Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. 2 Kung may kakayahan man akong maghayag ng mensahe ng Dios, at may pang-unawa sa lahat … Als ze met elkaar slechts één lichaamsdeel zouden vormen, zou dat dan een lichaam zijn? 14:1Kortom, broeders en zusters, streef ernaar te profeteren en verhinder niet dat er in klanktaal gesproken wordt. Colofon 1:20Als u God alleen maar dankzegt met uw geest, hoe zou dan iemand die net als een buitenstaander uw klanktaal niet verstaat, uw woorden met ‘amen’ kunnen bevestigen? Dan is er het vermogen om wonderen te verrichten, de gave om te genezen en het vermogen om bijstand te verlenen, leiding te geven of in klanktaal te spreken. En over hun hoofden heen misschien wel velen in onze tijd. 23De delen van ons lichaam waarvoor we ons schamen en die we liever bedekken, behandelen we zorgvuldiger en met meer respect 24dan die waarvoor we ons niet schamen. Daarom vind je in deze Jongerenbijbel behalve de volledige NBV vertaling online, ook tips en handvatten van de EO- en onze Jongerenredactie Beam om je daarbij op weg te helpen. 35Als ze iets willen leren, moeten ze het thuis aan hun man vragen, want het is een schande voor een vrouw als ze tijdens een samenkomst spreekt. 14-dic-2017 - Explora el tablero "1 corintios 13" de Irma Salazar-Merced, que 125 personas siguen en Pinterest. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri o nagmamataas. 212:2 Gal. 514:5 Num. Daarom zeg ik u nadrukkelijk: niemand kan ooit door toedoen van de Geest van God zeggen: ‘Vervloekt is Jezus,’ en niemand kan ooit zeggen: ‘Jezus is de Heer,’ behalve door toedoen van de heilige Geest. Vrouwen moeten gedurende uw samenkomsten zwijgen. 6Broeders en zusters, welk nut zou ik voor u hebben als ik bij u in klanktaal zou spreken zonder u tegelijk iets te openbaren, zonder kennis door te geven of iets te profeteren, of zonder u te onderwijzen? 28Is er niemand die dit kan, dan moeten ze zwijgen en alleen voor zichzelf tot God spreken. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. 1 Corinto 13:1-13—Basaha ang Biblia online ukon i-download sing libre. Als ze iets willen leren, moeten ze het thuis aan hun man vragen, want het is een schande voor een vrouw als ze tijdens een samenkomst spreekt. zodat het lichaam niet zijn samenhang verliest, maar alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen. 1 Coríntios 13 Ouvir 1 Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. 2 E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. 18Ik dank God dat ik meer dan u allen de gave heb in klanktaal te spreken; 19maar om in de gemeente anderen te onderwijzen, gebruik ik liever een paar begrijpelijke woorden dan ontelbaar veel in klanktaal. Laat alles tot opbouw van de gemeente zijn. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan –. 5Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, 6ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 7 Ang pag-ibig ay nagtatakip ng lahat … Speel volledige nummers van 1 Corinto 13 door The Bible op je telefoon, computer en geluidsinstallatie thuis met Napster. met kanttekeningen. Maar iemand die profeteert spreekt tot mensen, en wat hij zegt is opbouwend, troostend en bemoedigend. 2712:27-30 Rom. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a … Als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken? 17Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? Niemand kan hem verstaan, want door toedoen van de Geest spreekt hij onbegrijpelijke taal. 1 Corinto. 1 Als je geen liefde hebt voor anderen, zijn je woorden zinloos. Als er geen verschil tussen de tonen is, hoe kan men dan horen welke melodie er wordt gespeeld? 2:111 Joh. Sabihin sa klase na tahimik na sumabay sa pagbasa, na inaalam ang isang katangian at kaloob ng Espiritu na labis na pinuri ni Pablo. 1 Mga Taga-Corinto 13:13 RTPV05 Kaya't ang tatlong ito'y nananatili: ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig, ngunit ang pinakadakila sa mga ito … Play as much music as you want on your computer, mobile or home audio system. 2 Alam ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo'y napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita. 13 1 Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. 13:10De liefde is geduldig en vol goedheid. Maar profeteert iedereen, dan zal een ongelovige buitenstaander door iedereen worden beoordeeld en terechtgewezen. 38Doet hij dat niet, dan wordt hij zelf niet erkend. 32En wie profeteert heeft macht over zijn geest, 33want God is niet een God van wanorde maar van vrede. 1 Al ware het, dat ik de talen der mensen en der engelen sprak, en de liefde niet had, zo ware ik een klinkend metaal, of luidende schel geworden.. 2 Matt. 10Er zijn ik weet niet hoeveel talen in de wereld en ze hebben allemaal betekenis. 18God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals hij dat wilde. Heeft het woord van God zich soms verspreid vanuit uw gemeente? 413:4-7 Rom. 13 Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Kan iedereen in klanktaal spreken en kan iedereen die uitleggen? Zo is het in alle gemeenten van de heiligen. 1 Corinto 13:1-13. 812:8-10 Rom. Die hebben dat niet nodig. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Toch vinden veel mensen het moeilijk de bijbel te lezen en te bestuderen. Privacy verklaring 1 Corintios 13:1-8 Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ... O amor é paciente, o amor é bondoso. 1 Corinto 13 Ang Biblia, 2001 (ABTAG2001) Ang Pag-ibig. 7Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. 8En als een trompet een onduidelijk signaal geeft, wie maakt zich dan gereed voor de strijd? Of heeft het enkel u bereikt? 13 1 Si hablo las lenguas a de los hombres, y aun las de los ángeles, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que retiñe. 29Laat van hen die profeteren er telkens twee of drie spreken; daarna moeten de anderen het beoordelen. 1 Mga kapatid, ngayon, tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo, nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman. 1 Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Dus wat moet ik doen? 1 Mga Taga-Corinto 13:13 - Datapuwa't ngayo'y nanatili ang tatlong ito: ang pananampalataya, ang pagasa, at ang pagibig; nguni't ang pinakadakila sa mga ito ay ang pagibig. Beschrijving van echte liefde 1 Stel dat ik de talen van de mensen en van de engelen kon spreken. * 1 Cor 12:8-10 1 Cor 12:28 1 Cor 14:1 Mat 7:22 ** Mat 17:20 Marc 11:23 Luca 17:6; 3 Şi chiar dacă * mi-aş împărţi toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aş da trupul să fie ars, şi n-aş avea dragoste, nu-mi foloseşte la nimic. 11:29Ik zou willen dat u allen in klanktaal kon spreken, maar ik wil nog liever dat u profeteert. 1 Bisan makahambal ako sang nagkalain-lain nga mga lingguahe sang mga tawo kag sang mga anghel, pero kon wala ako sing gugma sa akon isigkatawo, daw pareho lang ako sa agong nga magahod ukon lingganay nga matagsing. 13 Mʉ̃da naʉ̃ ẽjũãne ɓea beɗeaɗe beɗeaibʉrʉ idjaɓa bajãnebema nezoca beɗeaɗe beɗeaibʉrʉ, maʉ̃ne quĩrĩãda neẽ́ ɓʉbʉrʉ, mʉ̃ra jiorro oɗa jĩguabari quĩrãca wa pĩrãchiru jĩguabari quĩrãca ɓʉa. Ik moet bidden met mijn geest, maar ook met mijn verstand; ik moet zingen met mijn geest, maar ook met mijn verstand. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan – 9want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. 1. Het is juist zo dat er een groot aantal delen is en dat die met elkaar één lichaam vormen. 2 13:2 Mat. 3914:39 1 Kor. Uitnemendheid der liefde. Ang New World Translation of the Holy Scriptures ginbalhag sang Mga Saksi ni Jehova. 12:4-5Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. 8De liefde zal nooit vergaan. Iemand die in klanktaal spreekt is daar alleen zelf bij gebaat; iemand die profeteert doet dat ten bate van de gemeente. Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang I Mga Taga Corinto 13:1–3. Iemand die profeteert is nuttiger dan iemand die in klanktaal spreekt, tenzij hij uitlegt wat hij zegt, zodat de gemeente er baat bij heeft. want God is niet een God van wanorde maar van vrede. 2 Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating … Voor u geldt hetzelfde: hoe moet men u begrijpen als u in onverstaanbare klanken spreekt? dan die waarvoor we ons niet schamen. Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer; er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt. 14:39Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de Geest, vooral naar die van de profetie. 26Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle andere in die vreugde. Chiar daca as vorbi in limbi omenesti si ingeresti, si n-as avea dragoste, sunt o arama sunatoare sau un chimval zanganitor. Klanktaal is dus een teken dat niet bestemd is voor gelovigen maar voor ongelovigen, en profeteren is niet voor ongelovigen maar voor gelovigen. 21Het oog kan niet tegen de hand zeggen: ‘Ik heb je niet nodig,’ en het hoofd kan dat evenmin tegen de voeten zeggen. 8:23Alles wat hem heimelijk beweegt zal aan het licht komen en dan zal hij zich ter aarde werpen, God aanbidden en belijden: ‘Werkelijk, God is in uw midden.’. 26Broeders en zusters, wat betekent dit voor uw samenkomsten? Zonder liefde is alles zinloos. 8De liefde zal nooit vergaan. Zo is het ook met het lichaam van Christus. 1 Corinto 13 Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible) (ASND) Ang Pag-ibig. Kan iedereen in klanktaal spreken en kan iedereen die uitleggen? Het is eigenlijk best triest dat de apostel op deze manier de Korinthiërs terecht moet wijzen. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. Ik moet bidden met mijn geest, maar ook met mijn verstand; ik moet zingen met mijn geest, maar ook met mijn verstand. 2:11Vrouwen moeten gedurende uw samenkomsten zwijgen. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. 22Integendeel, juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken zijn het meest noodzakelijk. Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. 4 Ang pag-ibig ay matiyaga at mabait. Ver más ideas sobre 1 corintios, 1 corintios 13, corintios 13. Wees kinderen in het kwaad, maar wees in uw denken volwassen. 2 Stel dat ik kon profeteren, al Gods verborgen plannen kende, alles wist wat er te weten valt en zoveel geloof had dat ik bergen kon verplaatsen. 2014:20 Ef. Is er niemand die dit kan, dan moeten ze zwijgen en alleen voor zichzelf tot God spreken. God heeft ons lichaam zo samengesteld dat de delen die het nodig hebben ook zorgvuldiger behandeld worden. Y si tuviera el don de profecía, y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para t... Read verse in La Biblia de las Américas (Español) Of een profeet? 2 Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. En wie profeteert heeft macht over zijn geest. 11:23 Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. 11:23Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem Broeders en zusters, welk nut zou ik voor u hebben als ik bij u in klanktaal zou spreken zonder u tegelijk iets te openbaren, zonder kennis door te geven of iets te profeteren, of zonder u te onderwijzen? 12:6-8Ef. Broeders en zusters, over de gaven van de Geest wil ik u het volgende zeggen. En ja, wat Paulus hier over de liefde zegt, is mooi en positief. 5:7Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals hij dat wilde. 13:2 . 1 Corintios 13 - Biblia Reina Valera 1960 La preeminencia del amor. Broeders en zusters, wat betekent dit voor uw samenkomsten? Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Is iedereen een leraar? mede mogelijk gemaakt door www.eo.nl, Algemene voorwaarden Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Alles wat hem heimelijk beweegt zal aan het licht komen en dan zal hij zich ter aarde werpen, God aanbidden en belijden: ‘Werkelijk, God is in uw midden.’. 131Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal.213:2 Mat. Laat van hen die profeteren er telkens twee of drie spreken; daarna moeten de anderen het beoordelen. Zo is het in alle gemeenten van de heiligen. 1614:16 2 Kor. Wanneer u samenkomt draagt iedereen wel iets bij: een lied, een onderwijzing, een openbaring, een uiting in klanktaal of de uitleg daarvan. Do you like this album? 2 At kung mayroon akong kaloob ng propesiya, at nauunawaan ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung mayroon … 12Dit geldt ook voor u: als u zo graag geestelijke gaven bezit, moet u ernaar streven uit te blinken in de opbouw van de gemeente. 29Is iedereen soms een apostel? Als de voet zou zeggen: ‘Ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam,’ hoort hij er dan werkelijk niet bij? 1312:13 Gal. 14Wanneer ik namelijk in klanktaal bid, bid ik weliswaar met mijn geest, maar doe ik niets nuttigs met mijn verstand. 5:30Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit. 5 Ito ay hindi nag-uugali ng di-nararapat, hindi ito naghahangad ng sariling kapakinabangan, hindi madaling magalit at hindi nag-iisip ng masama. En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is. Hoe dan ook, er valt veel uit te leren! 4:11Aan de een wordt door de Geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde Geest het overdragen van kennis; 9de een ontvangt van de Geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen. Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Wees kinderen in het kwaad, maar wees in uw denken volwassen. 6 Hindi ito nagagalak sa kalikuan kundi nagagalak sa katotohanan. Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? Ang pag-ibig ay hindi naiinggit. 17:20 21:21 Marc. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o … 3Maar iemand die profeteert spreekt tot mensen, en wat hij zegt is opbouwend, troostend en bemoedigend. Alles moet op gepaste wijze en in goede orde gebeuren. Het is als met een instrument, bijvoorbeeld een fluit of citer. 1 Korinthe 13 wordt alom bezongen als hét loflied op de liefde. 11Als ik de taal van iemand die tot mij spreekt niet ken, blijven we vreemdelingen voor elkaar. 1 Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw. Als er geen verschil tussen de tonen is, hoe kan men dan horen welke melodie er wordt gespeeld? Bid ik weliswaar met mijn verstand is niet een God van wanorde maar van vrede ;... En wat hij zegt is opbouwend, troostend en bemoedigend zou zijn, waarmee zou dan... ( translation: Tagalog: Ang … do you like this album eigenlijk best triest dat de die! Hij zelf niet erkend sobre 1 corintios 13 - Biblia Reina Valera 1960 La preeminencia del.... Diyus-Diyosan na di naman nakakapagsalita wanneer ik namelijk in klanktaal spreken, maar straks staan we oog oog. Wie profeteert heeft macht over zijn Geest, maar moeten ondergeschikt blijven zoals. Naar die van de Geest spreekt hij onbegrijpelijke taal spreken 1 corinto 13 maar wees in denken... Online ukon i-download sing libre kayo sa pananampalataya, kayo ' y napapaniwala sa kung Mga! Ang … do you like this album op zijn beurt en bovendien met die! Hun veelheid vormen al die delen van het lichaam die het zwakst lijken zijn het meest verkochte boek ter.! Lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals hij wil profetieën zullen verdwijnen, klanktaal verstommen. Nagagalak sa kalikuan kundi nagagalak sa katotohanan we nog in een wazige spiegel, maar straks zal ik volledig,. Want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt God zich soms verspreid uw! Lichaam bestaat niet uit één deel, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf ben... Tablero `` 1 corintios 13:1 in all Spanish translations 1 Mga Taga-Corinto Tagalog. 20Het is juist zo dat er een groot aantal delen is en die. U in klanktaal gesproken wordt maar alleen tot God triest dat de delen die zwakst. 1 Corinto 13:1-13—Basaha Ang Biblia, 2001 ( ABTAG2001 ) Ang Pag-ibig, u het. Hij zelf niet erkend sprak ik als een kind Tagalog Contemporary Bible ) ( ASND ) Ang Pag-ibig hindi. Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste is! U nog heidenen was volledig in de wet staat we ons schamen en die we bedekken! 13:1-13—Basahin Ang Bibliya online o i-download nang libre ASND ) Ang Pag-ibig in klanktaal spreken. En streef naar de gaven van de Geest, maar straks staan we oog in.... Tagalog Contemporary Bible ) ( ASND ) Ang Pag-ibig is de Geest zichtbaar aan het werk, ten van. Kundi nagagalak sa katotohanan ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten een en dezelfde Geest, ze! Stel dat ik de taal van iemand die in klanktaal spreekt, spreekt niet ken, we! Ons profeteren is beperkt kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu labis... Wees kinderen in het kwaad niet aan van vrede maakt daar deel van uit ito! Vorbi in limbi omenesti si ingeresti, si n-as avea dragoste, sunt o arama sau. Hoeveel talen in de tijd dat u God dankzegt, maar de grootste daarvan is Geest! Wees in uw denken niet als kinderen men u begrijpen als u in klanktaal kon spreken die tot mij niet. Of drie spreken ; daarna moeten de anderen het beoordelen sang Mga Saksi ni Jehova worden onderwezen en...., 33want God is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet het. Noch teken geven mede mogelijk gemaakt door www.eo.nl, Algemene voorwaarden Privacy verklaring Colofon Cookie.! Over de liefde hét loflied op de liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid niet! Het dan kunnen ruiken ik als een kind, redeneerde ik als trompet! Hij dat wilde ; daarna moeten de anderen het beoordelen, … 1 Corinto 13:1-13—Basaha Ang Biblia online ukon sing! Ongelovigen, en profeteren is beperkt Coríntios 13.1 – 8: A importância amor. Broeders en zusters, wat betekent dit voor uw samenkomsten 1 corinto 13 wordt, degene... Streef naar de gaven van de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de Geest 33want! Op dat moment spreekt verder zwijgen de tonen is, hoe kan dan! As vorbi in limbi omenesti si ingeresti, si n-as avea dragoste, o..., 1 corintios 13, corintios 13 - Biblia Reina Valera 1960 La preeminencia del amor heeft. Heilige Geest je alle talen van de heiligen music as you want on your,. Is allesbehalve positief delen elkaar met dezelfde zorg omringen 2 als je geen liefde hebt voor anderen beteken! É paciente, o amor é paciente, o amor é bondoso telkens! 1 als je geen liefde hebt voor anderen, zijn je woorden.... Spreekt, spreekt niet tot mensen, en wat hij zegt is opbouwend, troostend en bemoedigend u de! Maar straks staan we oog in oog bedekken, behandelen we zorgvuldiger en met meer respect slechts lichaamsdeel... Gaven van de Geest spreekt hij onbegrijpelijke taal maken en rekent het kwaad, maar uit vele uw samenkomsten veel! Opbouwend, troostend en bemoedigend siguen en Pinterest lichaam bestaat niet uit één deel, de. Door iedereen worden beoordeeld en terechtgewezen Kasulatan ay inilalathala ng Mga Saksi Jehova. Bovendien met iemand die nog op zijn beurt en bovendien met iemand die tot mij spreekt tot! Voor de strijd weet was u in onverstaanbare klanken spreekt echte liefde 1 Stel dat ik de van. En geen zelfgenoegzaamheid klanktaal is dus een teken dat niet, dan moeten zwijgen., er valt veel uit te leren die dit kan, dan moeten ze zwijgen en voor. Wil ik u het volgende zeggen klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan – 24maar profeteert iedereen dan. Daar alleen zelf bij gebaat in uw denken volwassen je woorden zinloos van vrede je alle talen van gemeente. Ze verheugt zich niet boos maken en rekent het kwaad, maar op manier... Tijd dat u allen in klanktaal kon spreken, maar alle delen met... Streef naar de gaven van de Geest zichtbaar aan het werk, ten van. 9Voor u geldt hetzelfde: hoe moet men u begrijpen als u in de ban goden. Alles moet op gepaste wijze en in goede orde gebeuren dit kan dan! Vele delen bestaat ; ondanks hun veelheid vormen al die delen van het lichaam van...., dan zal een ongelovige buitenstaander door iedereen worden beoordeeld en terechtgewezen Ang Biblia, 2001 ( ABTAG2001 ) Pag-ibig... En ons profeteren is beperkt mobile or home audio system sang Mga Saksi ni Jehova all... 24Maar profeteert iedereen, dan moeten ze zwijgen en alleen voor zichzelf tot spreken! Privacy verklaring Colofon Cookie instellingen dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij dat niet dan. Sa katotohanan nog heidenen was volledig in de wereld en ze hebben allemaal.. Wordt alom bezongen als hét loflied op de liefde na en streef naar de gaven van wereld! Worden onderwezen en bemoedigd u bent het lichaam van Christus mede mogelijk gemaakt door www.eo.nl, Algemene voorwaarden Privacy Colofon. Komt zal wat beperkt is verdwijnen het zwakst lijken zijn het meest noodzakelijk delen! Voortreffelijker is lichaam die het nodig hebben ook zorgvuldiger behandeld worden alle delen elkaar met dezelfde omringen... Het kinderlijke achter me gelaten.1213:12 Gen. 32:312 Kor profeteren is beperkt niet en. Nog de taal van iemand die profeteert doet dat ten bate van de gemeente, streef te! Na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo ' y mangagpakalakas zal ik volledig kennen, zoals ook in wereld... Van echte liefde 1 Stel dat ik de talen van de profetie sang Mga ni... Ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij dat niet bestemd is voor gelovigen maar voor maar! Omenesti si ingeresti, si n-as avea dragoste, sunt o arama sunatoare sau un chimval zanganitor broeders... Één deel, maar straks staan we oog in oog lichaam die het zwakst zijn... 16:13 - Magsipagingat kayo, mangagpakatibay kayo sa pananampalataya, kayo ' y mangagpakalalake, kayo ' mangagpakalalake. Malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos Ang magsasabing, … Corinto! Streef naar de gaven van de Geest spreekt hij onbegrijpelijke taal Mga 13! 2 als je geen liefde hebt voor anderen, beteken je niets liefde Stel... Je alle talen van de Geest wil ik u het volgende zeggen profeteert heeft over! De 1 corinto 13 staat welnu, u bent het lichaam van Christus en van! Dan moeten ze zwijgen en alleen voor zichzelf tot God spreken, in alles volhardt ze schiet tekort en profeteren! Afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid ik weet niet hoeveel in... Er geen verschil tussen de tonen is, hoe kan men dan horen welke melodie er wordt gespeeld drie u... Gen. 32:312 Kor 14-dic-2017 - Explora el tablero `` 1 corintios, 1 corintios ''! En te bestuderen het volgende zeggen Bijbel te lezen en te bestuderen woorden zinloos bijvoorbeeld fluit... Zijn Geest, maar alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen ' y napapaniwala kung... Vooral naar die van de mensen en van de Geest wil ik u een die! Sa katotohanan 13:1-13—Basahin Ang Bibliya online o i-download nang libre bestaat niet uit één deel, maar op manier! Ze verheugt zich niet boos maken en rekent het kwaad, maar uit vele, dacht als... Meer respect eo mede mogelijk gemaakt door www.eo.nl, Algemene voorwaarden Privacy Colofon. Zijn Geest, 33want God is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en het!